Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης του site

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής «LeMassage») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………» και διακριτικό τίτλο «Mega Le Massage IKE ..» (Α.Φ.ΜEL801096423, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε………, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ……………) που εδρεύει Υμηττού 225 Αθήνα,, (εφεξής «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνουν με τρόπο σαφή και κατανοητό τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του LeMassage, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», όπως ισχύουν σήμερα.

Οι παρόντες ‘Όροι Χρήσεις, προϋποθέσεις και κανόνες αγορών που διέπουν το Le Massage, ισχύουν αποκλειστικά σε αυτό και δεν διέπουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την λειτουργία συνδεδεμένων σε αυτό εταιρειών ή καταστημάτων.

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το Le Massage σας καθιστά επισκέπτη ή/και πελάτη αυτού. H πρόσβαση και η χρήση του Le Massage, καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία σας με το σύνολο των Όρων Χρήσης του Le Massage, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, για το λόγο αυτό, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του Le Massage, παρακαλούμε να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους, ώστε να είστε βέβαιοι ότι τους αποδέχεσθε, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρεία μέσω του Le Massage συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων αυτών.

Η χρήση του Le Massage γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής σας να προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης, καθώς και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Εάν γίνει χρήση του Le Massage μετά από ανακοίνωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους νέους Όρους Χρήσης. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο έλεγχος του κειμένου αυτού κάθε φορά που γίνεται χρήση της ιστοσελίδας αυτής, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης. Η χρήση του Le Massage μετά την ενημέρωσή σας για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Η πρόσβαση στο Le Massage επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του Le Massage θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Le Massage. Οι χρήστες του Le Massage αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του Le Massage από χρήστες δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα ονόματα, οι εικόνες και τα σήματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι κατοχυρωμένα ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας του κατόχου.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Το Le Massage και το περιεχόμενό του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δεν επιτρέπεται από τρίτους, η χρήση των: ονομάτων των μοντέλων, συλλογών, προϊόντων, υπηρεσιών, της επωνυμίας της εταιρείας αλλά και όλων των εμβλημάτων που ανήκουν στην Εταιρεία.

Το περιεχόμενο του Le Massage δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Le Massage και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρεία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στο Le Massage, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Γενικά

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζει πώς η ……………….θα αποθηκεύσει και θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς, και ισχύει για ολόκληρη την ιστοσελίδα https://lemassage.gr/el (“Website”) και τα καταστήματα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από αυτούς τους όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, οδηγιών και κανονισμών που εκδόθηκαν από την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

Η προσέγγισή μας στην προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας

Η ………… δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας. Όπου μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για την αναγνώρισή σας, τότε θα την χρησιμοποιήσουμε μόνο σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς και ότι οι πληροφορίες πληρωμής και εγγραφής σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Όταν τοποθετείτε παραγγελίες ή έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασμού, προσφέρουμε τη χρήση ενός ασφαλούς διακομιστή. Το ασφαλές λογισμικό διακομιστή (SSL) κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες που εισάγετε πριν μας αποσταλεί. Επιπλέον, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία, ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και αποκάλυψη των πληροφοριών που μας δώσατε, προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας σημαίνουν ότι ενδέχεται να απαιτούμε περιστασιακά την απόδειξη της ταυτότητας πριν μπορέσουμε να αποκαλύψουμε ευαίσθητες ή άλλες πληροφορίες σε εσάς. Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τις πολιτικές ασφαλείας της πιστωτικής μας κάρτας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας ή σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: όπου παραγγέλνετε προϊόντα, θα συλλέγουμε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία χρέωσής σας, τα στοιχεία της συναλλαγής και της πιστωτικής σας κάρτας. όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορούμε να καταγράψουμε τη διεύθυνση URL από την οποία προέρχονταν, τη διεύθυνση IP, τους τύπους τομέα όπως το .gr και το .com, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου στον οποίο βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις σελίδες του ιστότοπού μας κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες πραγματοποιήσατε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης καταχωρίσατε στον ιστότοπό μας. όταν εγγραφείτε μαζί μας για να λάβετε τα e-mail μας ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορές ή προϊόντα, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. όταν εγγραφείτε σε Family Points μέσω της Ιστοσελίδας ή στο κατάστημα, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα προσωπικά σας στοιχεία, μερικά από τα οποία είναι ευαίσθητα στοιχεία και μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε. μπορούμε να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εσάς και την οικογένειά σας, ώστε οι λεπτομέρειες των προσφορών και των προϊόντων που σας στέλνουμε να είναι πιο κατάλληλες για τις περιστάσεις σας. όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι προγράμματα που συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των Cookies.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Άμεσες αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να μας παρέχετε την ταυτότητά σας, πληροφορίες επικοινωνίας, email, τηλέφωνο, κλπ. Αυτό περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, όταν:

  • αγοράζετε τις υπηρεσίες μας
  • μας ζητάτε να σας στείλουμε τον κατάλογο με τις υπηρεσίες και τα κόστη
  • συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό, προωθητική ενέργεια ή έρευνα
  • μας ενημερώνετε ή μας θέτετε ένα ερώτημα

Αυτόματες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις. Καθώς αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα, μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα τεχνικές πληροφορίες επί του εξοπλισμού, τις διαδικασίες περιήγησης, κ.ά. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα από τα cookies, τις καταγραφές στο διακομιστή και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Τρίτα μέρη ή δημόσιες πηγές. Μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες σας από τρίτα μέρη, όπως: αναλυτικές πληροφορίες από μηχανές αναζήτησης όπως το Google.

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε μια καλύτερη υπηρεσία, και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

Εσωτερική τήρηση αρχείων.

Επεξεργασία παραγγελιών σας.

Για να αναλύσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας, για παράδειγμα: όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, μπορούμε να καταγράψουμε πότε και πώς αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται και χρησιμοποιούνται για να σημειώσουν το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας, να βελτιώσουν την εμπειρία σας και να προσωποποιήσουν την εμπειρία σας όπου είναι δυνατόν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες μέσω cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (π.χ. ετικέτες εικονοστοιχείων ή συνδέσμους), για να σας θυμούνται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο προβολής των προϊόντων μας και να ανταποκριθούμε στη διαφήμισή μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συνολική προσφορά μας.

Εάν συμφωνείτε να σας στείλουμε διαφημιστικό μήνυμα σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές και υπηρεσίες ή άλλες πληροφορίες από την…………., εκτός εάν μας ζητήσατε να μην το κάνετε όταν εγγραφείτε ως χρήστης σε αυτόν τον ιστότοπο και / ή όπου ενημερώνετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας, μεταβείτε στην ενότητα προτιμήσεων του λογαριασμού σας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε επιλεγμένες εταιρείες τρίτων, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας, να διαχειριζόμαστε και να αποθηκεύουμε δεδομένα, να εκτελούμε τις εκστρατείες μάρκετινγκ ή / και να παρέχουμε αναλύσεις δεδομένων. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Για να δείτε μια λίστα των τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 98 88 588 απαιτεί από όλα αυτά τα τρίτα μέρη να αντιμετωπίζουν τα προσωπικά σας στοιχεία ως απόλυτα εμπιστευτικά και να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς για την Προστασία των Δεδομένων και την προστασία των καταναλωτών.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς (καθώς και ψευδώνυμες ή ανωνυμίες πληροφορίες που προκύπτουν από τα προσωπικά σας στοιχεία) για την πραγματοποίηση αναλύσεων και ερευνών, όπως: ανάλυση δεδομένων, όπου συνδυάζουμε πληροφορίες (όπως προσωπικές πληροφορίες ή / πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας του Le Massage ή του ιστορικού περιήγησης) που διατηρούμε σε μεγάλη κλίμακα με σκοπό:

α) να μάθουμε περισσότερα για τους πελάτες μας και τις προτιμήσεις τους,

β) να προσδιορίσουμε τα πρότυπα και τις τάσεις στους πελάτες μας.

γ) να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών στις ιστοσελίδες μας.

Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη στοχευμένης διαφήμισης με βάση τις προτιμήσεις σας ή την κατάτμηση πελατών, θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα μέσα για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που παρέχετε και το ιστορικό των συναλλαγών σας μέσω της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να σας στέλνουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και διαφημιστικό υλικό σχετικά με το προφίλ και τις προτιμήσεις σας.

Για γενικούς σκοπούς έρευνας και στατιστικούς σκοπούς.

Για συγκεντρωτικούς σκοπούς υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του Le Massage.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Παρακολουθήστε την απόδοση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και / ή βελτιώστε την τεχνολογία μας.

Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα μπορέσουμε να σας στείλουμε εξατομικευμένα μηνύματα μάρκετινγκ και να προβάλλετε διαφημίσεις στο διαδίκτυο σε εσάς.

Αν μας ζητηθεί από την αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική ή κυβερνητική αρχή που διερευνά ύποπτες παράνομες δραστηριότητες να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία ή / και πληροφορίες χρήστη, έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε.

Διαδικτυακά κανάλια πολυμέσων

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από πηγές πολυμέσων στο διαδίκτυο, όπως ιστότοποι, κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην προσαρμογή και βελτίωση των υπηρεσιών μας και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μαζί σας. Από όπου χρησιμοποιούμε πληροφορίες από αυτές τις πηγές, θα σεβόμαστε τα δικαιώματα που έχετε ορίσει για το πώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας. Συνιστούμε να εξετάζετε τακτικά τις ειδοποιήσεις απορρήτου και τις ρυθμίσεις προτίμησης που είναι διαθέσιμες σε εσάς σε οποιοδήποτε διαδικτυακό κανάλι πολυμέσων, ώστε να μπορούν να ακολουθηθούν.

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτή την περίπτωση, την πρόσβαση σε αυτά. Για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο …………………

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς. Για να ζητήσετε οποιαδήποτε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 98 88 588

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Για να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο210 98 88 588

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υποδεικνύετε ότι τα δεδομένα είναι ανακριβή ή εάν ζητήσατε τη διαγραφή των δεδομένων σας ή όταν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο210 98 88 588

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή, και να μας ζητήσετε να μεταδώσουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλο ελεγκτή. Για να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 98 88 588

Δικαίωμα αντικρούσεως: Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να το πράξετε, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε. Για να διατυπώσετε αντιρρήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 98 88 588

Δικαίωμα Ανθρώπινης Παρέμβασης: Έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλετε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα σε σχέση με εσάς ή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και εσείς. Για να αποκτήσετε ανθρώπινη παρέμβαση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 98 88 588

Δικαίωμα αποχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ ή/και στοχοθετημένης διαφήμισης. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους από εμάς θα ανασταλεί, ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που εκτελείται μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης. Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο …………………………….

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. (www.dpa.gr)

Τι χρειαζόμαστε από εσάς

Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε, επίσης, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας να επιταχύνετε την απάντησή μας.

Προθεσμία απάντησης

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Περιστασιακά μπορεί να μας διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει μια σειρά αιτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε.

Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους και υπηρεσίες

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών και ορισμένες από τις υπηρεσίες μας παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με το πώς επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες τρίτων. Δεν εξετάζουμε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων μερών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιους ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων μερών ή τις πρακτικές απορρήτου τους. Διαβάστε τις δηλώσεις απορρήτου οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους στους οποίους έχετε πρόσβαση από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες μας.

Αλλαγή σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν λογικά θεωρούμε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε μια εξήγηση για το πώς η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 98 88 588

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μη σχετιζόμενο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε. Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλαγή ή αποκάλυψη. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους εργολάβους και άλλους τρίτους που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν τις επιχειρήσεις. Θα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα διασφαλίσουμε ότι υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε από εσάς και από οποιονδήποτε εφαρμοστέο ρυθμιστή της παραβίασης όπου θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναφορών. Για να καθορίσετε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε το ποσό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 5 χρόνια από το τελευταίο περιστατικό χρήσης των υπηρεσιών μας. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να σας κοινοποιούμε υλικό μάρκετινγκ και/ή να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή.

Επικοινωνία

Εάν έχετε την οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων …………..,

ΤΚ,11632 Αθήνα, Ελλάδα

E-mail: info@lemassage.gr